1. Go-Racing
  2. Regulamin

Regulamin

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „Go-Racing.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz.1225 z późn. zm.) - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Go-Racing.pl, zapewnia to możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Kontakt z Go-Racing.pl - za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]; telefonicznie: 604 100 106 lub pisemnie na adres:

Emotivo sp. z o. o.

ul. 6-go Sierpnia 1

24-100 Puławy

2. Emotivo Sp. z o. o. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji zamówionej JAZDY) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) W przypadku JAZD, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Emotivo Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranej JAZDY. W odniesieniu do niektórych JAZD wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B”. Dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie JAZDY, a obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację JAZDY to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Emotivo Sp. z o.o.


II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Emotivo – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Puławach 24-100, 

ul. 6 Sierpnia 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod KRS 0000497479, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia JAZDY na rzecz KLIENTA, zwana dalej Emotivo Sp. z o.o.

- KLIENT – konsument/osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Emotivo – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, JAZDĘ

- VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania JAZDY określonej w tym dokumencie. Voucher w formie elektronicznej i tradycyjnej (forma karnetu prezentowego) wysyłany jest na wskazany adres mailowy i adres dostawy po zaksięgowaniu wpłaty lub po wybraniu płatności za pobraniem.

- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - czas, w którym JAZDA musi zostać zarezerwowana uwzględniając TERMIN REZERWACJI oraz faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu REALIZACJA JAZDY nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy lub jeden pełny sezon od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Niektóre JAZDY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie. Jest to wyraźnie oznaczone na VOUCHERZE i w opisie JAZDY. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA zwykle podany jest na VOUCHERZE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić w formularzu “Mam voucher” na stronie głównej serwisu Go-Racing, mailowo lub telefonicznie w DZIALE REZERWACJI.

- KARTA PODARUNKOWA – karta zakupowa o określonej wartości. Dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do wymienienia go na wybraną przez siebie JAZDĘ, która jest ważna 365 dni lub jeden pełny sezon od daty wykorzystania/wymiany KARTY PODARUNKOWEJ. KARTA PODARUNKOWA jest jednokrotnego użytku. Nie jest zwracana niewykorzystana kwota KARTY PODARUNKOWEJ. KARTA PODARUNKOWA jest wysyłana do KLIENTA po zaksięgowaniu wpłaty lub po wybraniu płatności przy odbiorze. Podczas składania zamówienia można wykorzystać jednocześnie maksymalnie 5 KART PODARUNKOWYCH. Nie ma możliwości wykupienia karty podarunkowej za pomocą karty podarunkowej.

- OKRES WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ to 365 dni liczone od daty zamówienia KARTY PODARUNKOWEJ. Jest to czas, w którym OBDAROWANY musi dokonać wymiany KARTY PODARUNKOWEJ na wybrany/e przez siebie VOUCHER/Y. Po upływie tego okresu wymiana nie jest możliwa. Okres ważności KARTY PODARUNKOWEJ podany jest na karcie lub można ją sprawdzić postępując zgodnie z instrukcją podaną na karcie.

- REZERWACJA – przekazanie osobie rezerwującej danych kontaktowych WYKONAWCY, w celu umówienia rezerwacji. Dane WYKONAWCY udostępniane są po wypełnieniu formularza “MAM VOUCHER” na stronie https://go-racing.pl/ przez osobę zgłaszającą chęć realizacji.

- TERMIN REZERWACJI – 30 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI JAZDY przed upływem TERMINU REZERWACJI, to Emotivo Sp. z o.o. gwarantuje, że jego JAZDA zostanie zrealizowana w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA REZERWACJA będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI JAZDY doszło, ale nie gwarantuje tego.

- OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI JAZDY.

- WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e JAZDĘ.

- REALIZACJA JAZDY – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi (JAZDY) na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA JAZDY możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, gdy VOUCHER jest opłacony.

- JAZDA – towar lub usługa, której wykonanie Emotivo Sp. z o.o działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY.

- SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu Go-Racing.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie.

- NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr lub cyfr i liter, który identyfikuje konkretny VOUCHER i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI.

- NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg liter, który identyfikuje zamówienie konkretnej JAZDY.

- DZIAŁ REZERWACJI – za jego pomocą KLIENT/OBDAROWANY może otrzymać informacje dotyczące: zakupu, szczegółów realizacji i sposobu rezerwacji. 

- OPIS JAZDY – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danej JEŹDZIE. Emotivo zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu Go-Racing.pl w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń itp. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Go-Racing.pl są zdjęciami poglądowymi, które przedstawiają możliwie zbliżony wygląd samochodów np. kolor. Samochody mogą być zastąpione innymi w przypadku awarii, bądź innych nieprzewidzianych sytuacji. Emotivo dokłada jednak wszelkich starań, aby OPISY JAZD i zdjęcia były jak najbliższe faktycznemu przebiegowi REALIZACJI JAZD.

- DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy serwisu Go-Racing.pl tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim serwis Go-Racing.pl skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez KLIENTA formę dostawy.

- PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez KLIENTA w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

- PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez KLIENTA z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Emotivo Sp. z o.o. działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA JAZDĘ spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu Go-Racing.pl

2. Zamówienie JAZDY następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a. wybranie JAZDY, której zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,

b. wybranie formy VOUCHERA,

c. podanie swoich niezbędnych danych,

d. wybranie sposobu, w jaki VOUCHER zostanie KLIENTOWI dostarczony (tylko przy VOUCHERACH tradycyjnych, w formie karnetu prezentowego; nie dotyczy VOUCHERA elektronicznego wysyłanego na adres email),

e. wybranie sposobu dokonania płatności za VOUCHER,

f. kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup",

g. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia,

h. w sposób analogiczny jak w pkt. 2 a) – g) odbywa się zamówienie i dostarczenie KARTY PODARUNKOWEJ

2.1) Możliwe jest również złożenie zamówienia na JAZDĘ przez telefon. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT informowany jest w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Potwierdź zakup”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Emotivo Sp. z o.o.

4. VOUCHERY/KARTY PODARUNKOWE elektroniczne i tradycyjne w formie karnetu prezentowego są wysyłane po przedpłacie lub po wybraniu dostawy za pobraniem.

4.1) W żadnym wypadku VOUCHERY/KARTY PODARUNKOWE nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji JAZD

4.2) Przekazanie płatności określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy EMOTIVO Sp. z. o.o.,

- przy odbiorze – w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem Paczkomatem, Pocztą Polską lub kurierem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) dla przesyłek wysyłanych Paczkomatem i Pocztą Polską lub 15 zł (piętnaście złotych) dla przesyłek wysyłanych kurierem.

- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich, jako partnera Emotivo.

5.  Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Emotivo Sp. z o.o.,

ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy AliorBank 22 2490 0005 0000 4600 8187 1813, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi, listonoszowi lub w Paczkomacie.

6. VOUCHER/KARTA PODARUNKOWA jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:

a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany/wybrany w zamówieniu adres. Dostarczenie przesyłki zwykle następuje w ciągu 2-3 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,

d) za pośrednictwem paczkomatów na podany/wybrany w zamówieniu adres. Dostarczenie przesyłki zwykle następuje w ciągu 2-3 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy firmy INPOST, za co Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

e) możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Emotivo Sp. z o.o. przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, pokój 2A na parterze.

6.1) W przypadkach określonych w pkt. 6. a), b) dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt Emotivo, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 6.c), d) dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt Emotivo jedynie w odniesieniu do JAZD o wartości wyższej niż 200 zł (dwieście złotych). W przypadku JAZD o wartości niższej niż 200 zł pobierane są koszty za wszystkie wysyłki kurierskie w wysokości 10 zł (dziesięć złotych). W przypadku wysyłki za pobraniem naliczana jest opłata 10 zł (dziesięć złotych) przy dostawie pocztą i paczkomatem oraz 15 zł (piętnaście złotych) przy dostawie kurierem.

6.2) W przypadku, jeżeli KLIENT nie odbierze VOUCHERA wysłanego na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 6.1.

6.3) W przypadku określonym w pkt. 6 b)-e) VOUCHER zapakowany będzie w kopertę ozdobną nieodpłatnie.

6.4) Za zakup VOUCHERA/KARTY PODARUNKOWEJ w odniesieniu do pkt. 6.a)-e) KLIENT otrzyma notę księgową.

7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymane JAZDY w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji JAZD, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI JAZD jak: miejsce i czas realizacji JAZD, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Emotivo nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI JAZD.

7.1) W celu zmiany terminu REALIZACJI JAZD na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2) W odniesieniu do JAZD, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, REZERWACJA musi być złożona minimum 30 dni przed planowanym TERMINEM REALIZACJI. Potwierdzone rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów.

7.3) Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA JAZD nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI JAZD w konkretnym dniu.

7.4) Niezrealizowanie JAZDY w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI JAZD przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

7.5) OBDAROWANEMU przysługuje prawo wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny przez 11 miesięcy od dnia wystawienia VOUCHERA. Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać jednokrotnie na następujących zasadach:

a. na VOUCHER uprawniający do realizacji droższej JAZDY, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b. na VOUCHER uprawniający do realizacji JAZDY o tej samej wartości, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c. na VOUCHER uprawniający do realizacji JAZDY o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,

d. Nowy VOUCHER będzie miał ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie,

e. Wymianie nie podlegają VOUCHERY wygrane w konkursach organizowanych przez Emotivo Sp. z o.o.

7.6) Wymiany można dokonać telefonicznie lub mailowo z pośrednictwem pracownika działu obsługi klienta Emotivo.

7.7) Zmiana JAZDY jest możliwa wyłącznie, jeśli JAZDA nie została jeszcze zarezerwowana ani wykorzystana.

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA/KARTY PODARUNKOWEJ, a termin OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA/KARTY PODARUNKOWEJ jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA/KARTY PODARUNKOWEJ tylko w wersji elektronicznej.

9. Warunkiem realizacji JAZD, po ustaleniu stosownych szczegółów, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA, WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji JAZDY.

9.1) OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do JAZD, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy. WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji JAZDY.

9.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji JAZDY, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

9.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji JAZDY.

9.4) OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI JAZDY minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

9.5) Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji JAZD lub spóźnienie się dłuższe niż 15 minut powoduje utratę uprawnień do realizacji JAZDY, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

9.6) W przypadku JAZD, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji JAZDY w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji JAZD bezpośrednio z WYKONAWCĄ, o czym jest obowiązany zawiadomić Emotivo Sp. z o.o. W takiej sytuacji Emotivo nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją JAZDY, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

9.7) Postanowienia pkt.9.6) stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania JAZDY doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Emotivo/WYKONAWCY, w szczególności takich jak awarie maszyn i urządzeń.

9.8) W sytuacjach opisanych w 9.6) i 9.7) oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji JAZD, Emotivo zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub DZIAŁ REZERWACJI poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów ustalić z WYKONAWCĄ lub DZIAŁEM REZERWACJI nowy termin REALIZACJI JAZD.

10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych JAZD, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność minimum jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana JAZDA. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji JAZDY.

11. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

11.1) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia.

11.2) Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI


1. W ciągu 14 dni od zamówienia VOUCHERA/KARTY PODARUNKOWEJ (drogą mailową, przesyłką pocztową, kurierską lub paczkomatem), jeżeli nie zostały jeszcze zrealizowane lub zarezerwowane, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym Emotivo Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres [email protected] i pod warunkiem okazania noty księgowej wystawionej za dokonanie danej płatności. Odstąpienie od umowy dotyczy umowy zawartej zdalnie (mailowo lub telefonicznie). W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14-dniowego zwrotu nie przysługuje.

2. Emotivo zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Emotivo Sp. z o.o. w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Emotivo Sp. z o.o. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Emotivo Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres [email protected].

6. Emotivo zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia każdą pisemnie zgłoszoną reklamację, kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

7. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

8. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, paczkomatowych i kurierskich odpowiada Poczta Polska, INPOST lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej

V. PRAWO Emotivo Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Emotivo Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja JAZDY okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Emotivo Sp. z o.o. ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji JAZDY lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami z powodów niezależnych od Emotivo Sp. z o.o., takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. WSPÓŁPRACA Emotivo Sp. z o.o. z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami

1. Emotivo wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do JAZD, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

2. Emotivo podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z Emotivo promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania JAZDY, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji JAZDY.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Emotivo sp. z o.o. ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, NIP: 7162814883, REGON: 061646803, KRS: 0000497479.

1.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Emotivo Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Emotivo Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji JAZD.

1.2) Wykorzystanie przez Emotivo Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO. 

2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Emotivo Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji JAZD, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie do Emotivo Sp. z o.o. na adres siedziby biura lub mailowo na adres [email protected] w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji JAZDY lub od momentu, kiedy JAZDA miała być zrealizowana. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. Emotivo zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. Emotivo Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

3. Emotivo Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie, o ile do realizacji JAZDY posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości dostarczonej przez niego JAZDY, Emotivo Sp. z o.o. podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

4. Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji JAZDĘ traktuje się jako zrealizowaną przez OBDAROWANEGO.

5. Emotivo Sp. z o.o. zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji JAZDY, która mogłaby okazać się niebezpieczna dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

6. JAZDY znajdujące się na stronie internetowej www.go-racing.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT, jak i OBDAROWANY. Niemniej, Emotivo Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem JAZDY, a jej faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ pojazdu itp.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją JAZDY, Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.Jesteśmy częścią spółki , poznaj inne nasze marki: