REGULAMIN AKCJI

„ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE”§ 1                                                                                                                                                                                                                         
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.
2. Akcja pod hasłem „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE” zaprezentowana jest na stronie https://go-racing.pl/68-spelniaj-motoryzacyjne-marzenia/
3. Akcja „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE” obowiązuje w terminie od 25.11.2022 r. g. 00:00:00 do 26.12.2022 r. g. 23:59:59 lub dla pierwszych 1000 zamówień.
5. Akcja obowiązuje w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.go-racing.pl 
6. Akcja dotyczy zakupu wszystkich produktów, których oferta prezentowana jest na stronie www.go-racing.pl zwanych dalej “produktem” w niniejszym regulaminie. 


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
„ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE”


1. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 3, uczestnikiem Akcji może być osoba, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zakup dowolnego produktu lub dowolnych produktów na stronie www.go-racing.pl 
3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację Akcji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Akcji a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.


§ 3
ZASADY AKCJI „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE”


1. Akcja pod hasłem „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE” obowiązuje w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.go-racing.pl
2. Przedmiotem Akcji pod hasłem „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE” jest możliwość otrzymania biletu jako widz na Event Formula Drive - Poprowadź Bolid F1, 
3. Bilety na event są dla pierwszych 1000 klientów, którzy dokonali zakupu na stronie www.go-racing.pl w dniach 25.11-26.12.2022. W przypadku przekroczenia tej liczby, akcja zakończy się, a informacja o tym pojawi się na stronie internetowej www.go-racing.pl.
4. Klient po dokonaniu zakupów otrzyma w wiadomości e-mail dane do kontaktu z organizatorem eventu Formula Drive - Poprowadź Bolid F1, w celu odebrania biletu. 
5. Klient zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem do dnia 31.01.2023, po tej dacie odbiór biletu będzie niemożliwy. 
6. W wiadomości e-mail do organizatora eventu Formula Drive - Poprowadź Bolid F1, klient zobowiązany jest wpisać numer zamówienia znajdującego się na nocie księgowej, która wysyłana jest po opłaceniu zamówienia,  w celu jego weryfikacji.
7. Organizator eventu Formula Drive - Poprowadź Bolid F1 zobowiązany jest do odpowiedzi w terminie do 14 dni roboczych. 
8. Klient może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy.
9. Bilet na event Formula Drive - Poprowadź Bolid F1 jest integralną częścią zamówienia. W przypadku zwrotu zamówienia bilet zostanie dezaktywowana.
10. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.go-racing.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.
§ 4
OGRANICZENIA AKCJI „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE”


1. Ilość produktów dostępnych w Akcji „ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE” jest ograniczona do pierwszych 1000 zamówień, w przypadku przekroczenia tej ilości promocja niezwłocznie zostanie zakończona. Informacja o jej zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie www.go-racing.pl 
2. Akcja nie dotyczy transakcji dokonanych w całości lub częściowo za pomocą kart podarunkowych.
3. Promocja dotyczy zakupu voucherów prezentowych oraz kart podarunkowych, których oferta prezentowana jest na stronie www.go-racing.pl§ 5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W AKCJI
„ODBIERZ BILET NA EVENT FORMULA DRIVE”


1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie do Emotivo Sp. z o.o. na adres siedziby biura lub mailowo na adres [email protected] 
2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.


§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie www.go-racing.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jak to działa?

Voucher

Jak wygląda voucher?

Darmowa dostawa

Na zakupy powyżej 200 zł

Blog

Poznaj nasz serwis bliżej